22.12.2017

Työ ja perusturva ovat köyhän asiaa

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan puheenvuoro-palstalla 22.12.2017

Kes­kus­tan nous­tes­sa suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli ta­lous­ti­lan­ne va­ka­va. Stub­bin hal­li­tus ää­nes­ti nu­rin omia esi­tyk­si­ään, ta­lous ma­te­li ja moni uu­dis­tus jäi te­ke­mät­tä.

Keskusta on teh­nyt iso­ja uu­dis­tuk­sia. Ne ei­vät ole tul­leet ki­vut­ta. Tu­lok­set nä­ky­vät tu­le­vai­suu­des­sa. Ta­lou­den kään­ne on ta­pah­tu­nut.

Se ei kui­ten­kaan rii­tä. Mo­net sääs­töt ovat ko­e­tel­leet kes­kus­tan ydin­tä. Mitä kes­kus­ta­lai­nen kan­san­lii­ke ai­koo teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa? Vaik­ka ta­lous on kään­ty­nyt, pal­jon on vie­lä te­ke­mät­tä. Mo­net suo­ma­lai­set voi­vat huo­nos­ti.

Eräs suu­ri po­liit­tis­ta kent­tää ja­ka­va asia on so­si­aa­li­tur­va. Kes­kus­ta on vah­va pe­rus­tur­va­puo­lue. Ha­lu­am­me, et­tä jo­kai­sel­la on ole­mas­sa pe­rus­tur­va pa­han päi­vän va­ral­le, on työ­u­ra tai elä­män­pol­ku ol­lut mil­lai­nen ta­han­sa.

Ko­koo­muk­sen so­si­aa­li­tur­va-ajat­te­lu läh­tee sii­tä, et­tä riit­tä­vän pie­ni pe­rus­tur­va kan­nus­taa ih­mi­siä työ­hön. Esi­merk­kiä löy­tää Yh­dys­val­lois­ta.

So­si­a­li­de­mok­raa­tit ovat lii­mau­tu­neet pal­kan­saa­ja­liik­kee­seen. Jo­kai­nen so­si­aa­li­tur­van pa­ran­nus pi­tää de­ma­rei­den mie­les­tä teh­dä myös an­si­o­si­don­nai­seen jär­jes­tel­mään, oli työ­pe­rus­tei­nen tuki kuin­ka suu­ri ta­han­sa. Vih­rei­den lin­ja riip­puu vas­taa­jas­ta.

Keskusta sai hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa pe­rus­tu­lo­ko­kei­lun liik­keel­le. Se on kan­sain­vä­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen. Ha­lu­am­me sil­le jat­koa. Seu­raa­val­le kau­del­le kes­kus­tan pi­tää ta­voi­tel­la myös pe­rus­tur­van ta­son pa­ran­ta­mis­ta.

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen ai­ka­na Suo­mi sai Eu­roo­pan neu­vos­ton so­si­aa­lis­ten oi­keuk­sien ko­mi­te­al­ta moit­tei­ta lii­an ma­ta­las­ta pe­rus­tur­vas­ta ver­rat­tu­na tu­lo­jen kes­ki­ar­voon.

Kes­kus­ta­joh­toi­sen hal­li­tuk­sen pää­tös ko­rot­taa en­si vuon­na pie­nim­piä van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ho­ja 23 eu­roa kuu­kau­des­sa oli lä­hes pe­ru­soi­keus­ky­sy­mys.

Matti Vanhasen hal­li­tus loi Suo­meen ta­kuu­e­läk­keen. Kai­kis­ta pie­nim­pien eläk­kei­den ta­sos­ta ha­lut­tiin huo­leh­tia. Si­pi­län hal­li­tus on ko­rot­ta­nut ta­kuu­e­lä­ket­tä kol­mes­ti eli vuo­sit­tain.

En­si vuon­na ta­kuu­e­lä­ke­läi­nen saa kuus­sa 30 eu­roa enem­män kuin si­ni­pu­nan ai­ka­na. In­dek­si­jää­dy­tyk­set syö­vät sii­tä osan, mut­ta ko­ro­tus py­syy. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen täy­tyy luo­pua pie­nim­pien so­si­aa­lie­tuuk­sien in­dek­si­jää­dy­tyk­sis­tä.

His­to­ri­al­li­ses­ti näyt­tää sil­tä, et­tä por­va­ri­hal­li­tuk­ses­sa kes­kus­ta saa pe­rus­tur­van pa­ran­nuk­set pa­rem­min läpi. Pu­na­mul­ta­hal­li­tuk­ses­sa pa­nos­tuk­set pi­tää sa­mas­sa suh­tees­sa myön­tää ai­na myös pal­kan­saa­jien työt­tö­myys­tur­vaan.

Sil­loin ko­ro­tus­ten hin­ta­lap­pu on mo­nin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä pa­ran­nuk­set koh­dis­tu­vat vain kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­viin. Täl­löin kui­lu pe­rus­tur­van ja an­si­o­si­don­nai­sen tuen va­ras­sa elä­vien kes­ken ei ka­pe­ne.

Yhteistyössä ko­koo­muk­sen kans­sa kes­kus­ta kan­taa to­del­li­suut­ta oi­keis­to­lai­sem­paa lei­maa. De­ma­riyh­teis­työs­sä kes­ki­ken­tän yrit­te­li­äi­syys ka­na­voi­tuu mei­hin.

Seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen so­si­aa­li­tur­van ja työn yh­teen­so­vit­ta­mis­ta pi­tää en­ti­ses­tään hel­pot­taa. Kes­kus­tan lin­jaus pe­rus­tu­lon jat­kos­ta on sel­keä. Ko­koo­muk­sen lin­jaus so­si­aa­li­tur­van ta­son las­kus­ta on sel­keä. Mikä on­kaan so­si­a­li­de­mok­raat­tien lin­jaus so­si­aa­li­tur­van uu­dis­ta­mi­sek­si?


Kir­joit­ta­ja on kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja