22.12.2017

Työ ja perusturva ovat köyhän asiaa

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan puheenvuoro-palstalla 22.12.2017

Kes­kus­tan nous­tes­sa suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli ta­lous­ti­lan­ne va­ka­va. Stub­bin hal­li­tus ää­nes­ti nu­rin omia esi­tyk­si­ään, ta­lous ma­te­li ja moni uu­dis­tus jäi te­ke­mät­tä.

Keskusta on teh­nyt iso­ja uu­dis­tuk­sia. Ne ei­vät ole tul­leet ki­vut­ta. Tu­lok­set nä­ky­vät tu­le­vai­suu­des­sa. Ta­lou­den kään­ne on ta­pah­tu­nut.

Se ei kui­ten­kaan rii­tä. Mo­net sääs­töt ovat ko­e­tel­leet kes­kus­tan ydin­tä. Mitä kes­kus­ta­lai­nen kan­san­lii­ke ai­koo teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa? Vaik­ka ta­lous on kään­ty­nyt, pal­jon on vie­lä te­ke­mät­tä. Mo­net suo­ma­lai­set voi­vat huo­nos­ti.

Eräs suu­ri po­liit­tis­ta kent­tää ja­ka­va asia on so­si­aa­li­tur­va. Kes­kus­ta on vah­va pe­rus­tur­va­puo­lue. Ha­lu­am­me, et­tä jo­kai­sel­la on ole­mas­sa pe­rus­tur­va pa­han päi­vän va­ral­le, on työ­u­ra tai elä­män­pol­ku ol­lut mil­lai­nen ta­han­sa.

Ko­koo­muk­sen so­si­aa­li­tur­va-ajat­te­lu läh­tee sii­tä, et­tä riit­tä­vän pie­ni pe­rus­tur­va kan­nus­taa ih­mi­siä työ­hön. Esi­merk­kiä löy­tää Yh­dys­val­lois­ta.

So­si­a­li­de­mok­raa­tit ovat lii­mau­tu­neet pal­kan­saa­ja­liik­kee­seen. Jo­kai­nen so­si­aa­li­tur­van pa­ran­nus pi­tää de­ma­rei­den mie­les­tä teh­dä myös an­si­o­si­don­nai­seen jär­jes­tel­mään, oli työ­pe­rus­tei­nen tuki kuin­ka suu­ri ta­han­sa. Vih­rei­den lin­ja riip­puu vas­taa­jas­ta.

Keskusta sai hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa pe­rus­tu­lo­ko­kei­lun liik­keel­le. Se on kan­sain­vä­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen. Ha­lu­am­me sil­le jat­koa. Seu­raa­val­le kau­del­le kes­kus­tan pi­tää ta­voi­tel­la myös pe­rus­tur­van ta­son pa­ran­ta­mis­ta.

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen ai­ka­na Suo­mi sai Eu­roo­pan neu­vos­ton so­si­aa­lis­ten oi­keuk­sien ko­mi­te­al­ta moit­tei­ta lii­an ma­ta­las­ta pe­rus­tur­vas­ta ver­rat­tu­na tu­lo­jen kes­ki­ar­voon.

Kes­kus­ta­joh­toi­sen hal­li­tuk­sen pää­tös ko­rot­taa en­si vuon­na pie­nim­piä van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ho­ja 23 eu­roa kuu­kau­des­sa oli lä­hes pe­ru­soi­keus­ky­sy­mys.

Matti Vanhasen hal­li­tus loi Suo­meen ta­kuu­e­läk­keen. Kai­kis­ta pie­nim­pien eläk­kei­den ta­sos­ta ha­lut­tiin huo­leh­tia. Si­pi­län hal­li­tus on ko­rot­ta­nut ta­kuu­e­lä­ket­tä kol­mes­ti eli vuo­sit­tain.

En­si vuon­na ta­kuu­e­lä­ke­läi­nen saa kuus­sa 30 eu­roa enem­män kuin si­ni­pu­nan ai­ka­na. In­dek­si­jää­dy­tyk­set syö­vät sii­tä osan, mut­ta ko­ro­tus py­syy. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen täy­tyy luo­pua pie­nim­pien so­si­aa­lie­tuuk­sien in­dek­si­jää­dy­tyk­sis­tä.

His­to­ri­al­li­ses­ti näyt­tää sil­tä, et­tä por­va­ri­hal­li­tuk­ses­sa kes­kus­ta saa pe­rus­tur­van pa­ran­nuk­set pa­rem­min läpi. Pu­na­mul­ta­hal­li­tuk­ses­sa pa­nos­tuk­set pi­tää sa­mas­sa suh­tees­sa myön­tää ai­na myös pal­kan­saa­jien työt­tö­myys­tur­vaan.

Sil­loin ko­ro­tus­ten hin­ta­lap­pu on mo­nin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä pa­ran­nuk­set koh­dis­tu­vat vain kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­viin. Täl­löin kui­lu pe­rus­tur­van ja an­si­o­si­don­nai­sen tuen va­ras­sa elä­vien kes­ken ei ka­pe­ne.

Yhteistyössä ko­koo­muk­sen kans­sa kes­kus­ta kan­taa to­del­li­suut­ta oi­keis­to­lai­sem­paa lei­maa. De­ma­riyh­teis­työs­sä kes­ki­ken­tän yrit­te­li­äi­syys ka­na­voi­tuu mei­hin.

Seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen so­si­aa­li­tur­van ja työn yh­teen­so­vit­ta­mis­ta pi­tää en­ti­ses­tään hel­pot­taa. Kes­kus­tan lin­jaus pe­rus­tu­lon jat­kos­ta on sel­keä. Ko­koo­muk­sen lin­jaus so­si­aa­li­tur­van ta­son las­kus­ta on sel­keä. Mikä on­kaan so­si­a­li­de­mok­raat­tien lin­jaus so­si­aa­li­tur­van uu­dis­ta­mi­sek­si?


Kir­joit­ta­ja on kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Lue Katrin Yhteinen Keskusta -kirja tästä

3.9.2020

Vaikka Keskusta on ”tunnepuolue”, se ei saa kuitenkaan olla ”tunnelmointipuolue”. Kauniiden, mutta sisällöttömien vertauskuvien ja itsestään selvien latteuksien toistelulla emme pääse eteenpäin. Meillä täytyy olla selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet.

Kerron näistä tavoitteista oheisessa pamfletissa. 

Lue lisää
Katri kertoo Keskustan linjasta

2.9.2020

Alueellinen tasa-arvo, syvä vihreys ja edistyksellisyys.

Lue lisää
Mitä Suomen Keskustan pitäisi olla?

2.9.2020

Mitä jos olisimme ihan oma itsemme, tavallisten suomalaisten ja tavallisen arjen asialla

Lue lisää
Suomi ei saa jakautua voittajiin ja häviäjiin

2.9.2020

Tunnistan Suomessakin merkkejä USA:n, Britannian tai Ranskan kaltaiselta jakautumisesta.

Meillä ei ole varaa olla arvostamatta tämän maan eteen tehtävää työtä, oli se sitten minkälaista tahansa.

Leipää tälle maalle tuottaville on annettava niiden ansaitsema arvo. 

Lue lisää
Hallituksen tulee keskittyä nyt täysimääräisesti talouteen ja työllisyyteen!

31.8.2020

Suomen talous sukeltaa nyt kovaa vauhtia. Valitettavasti YT-uutisia tullaan näkemään vielä paljon. Taloustilanne on muuttumassa nopeamminkin kuin moni meistä ymmärtää.

Lue lisää
Huumeiden käytön lisääntymiseen on reagoitava tiukasti

28.8.2020

Myös Suomessa on samasta merkkejä. Huumeiden käyttö kasvaa suurten kaupunkien lisäksi koko Suomessa. Huumeet ovat läsnä yhä pienemmissä suomalaisissa kaupungeissa, joista ne etenevät edelleen yhä pienempiin kuntiin. Samaan aikaan käytön yleistymisen kanssa yhä nuoremmat joutuvat huumeiden kanssa tekemisiin.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katrin olen oppinut tuntemaan sydämellisenä ja asialleenomistautuvana toimijana. Häntä on aina ilo tavata, eikä edes ministeriys ole saanut hänestä näitä piirteitä irti. Arvostan hänessä valtavasti sitä, miten paljon hän käyttää aikaansa kiertääkseen, nähdäkseen ja tunteakseen kenttämme ja maamme eri osien erityispiirteet. On upeaa, että Katri on ehdolla Keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi -- toivon todella, että myös matkalla sellaiseksi!"