16.11.2018

Suomenmaan kolumni: Talouspuhe ei riitä vaalivoittoon

Poh­jois­lai­dal­la esi­mer­kik­si me Suo­mes­sa olem­me teh­neet lu­kui­sia vai­kei­ta jul­ki­sen ta­lou­den uu­dis­tuk­sia, jot­ta maa oli­si pa­rem­mas­sa kun­nos­sa tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le.

Jos ta­lous oli­si huo­nos­sa kun­nos­sa, saa­vat de­ma­go­git en­tis­tä enem­män käyt­tö­voi­maa.

Pel­käl­lä me­nes­tyk­sek­kääl­lä ta­lous­po­li­tii­kal­la po­pu­lis­mia ei kuitenkaan saa kit­ket­tyä. Tämä Kes­kus­tan­kin kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä.

Ita­li­an po­pu­lis­ti­hal­li­tus on ra­ken­ta­nut en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa hie­kal­le. Jo val­miik­si vel­kai­nen maa on val­mis li­sä­vel­kaan vas­ta­tak­seen hur­jiin vaa­li­lu­pauk­siin. Ko­mis­sio piti esi­tys­tä niin uto­pis­ti­se­na, et­tä hyl­kä­si sen.

ITA­LI­AN hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­neet po­pu­lis­ti­puo­lu­eet ää­ri­oi­keis­to­lai­nen La Lega sekä Vii­den täh­den lii­ke ei­vät het­kah­da EU-ko­mis­si­on tiuk­kaa lin­jaa. Mitä enem­män ko­mis­sio ku­rit­taa Ita­li­an hal­li­tus­ta, sitä suo­si­tum­pi se on ko­ti­maas­sa.

Muu­al­la eu­ro­a­lu­eel­la seu­ra­taan kyl­mä­hi­ki ot­sal­la saa­pas­maan ha­lut­to­muut­ta nou­dat­taa yh­tei­siä sään­tö­jä. Jos Ita­lia ajau­tuu ta­lousk­rii­siin, ei eu­ro­a­lu­eel­la ole mah­dol­li­suuk­sia aut­taa niin isoa kan­san­ta­lout­ta Krei­kan ta­voin.

Ita­li­an naa­pu­rit Es­pan­ja ja Por­tu­ga­li ovat vai­kei­den ta­lous­vuo­sien jäl­keen pääs­seet kas­vun ural­le. Lä­hi­naa­pu­rei­ta ei in­nos­ta Ita­li­an här­vää­mi­ses­tä seu­raa­va kor­ko­jen nou­su. Seu­rauk­set ulot­tu­vat myös muu­al­le Eu­roop­paan. Poh­jois­lai­dal­la esi­mer­kik­si me Suo­mes­sa olem­me teh­neet lu­kui­sia vai­kei­ta jul­ki­sen ta­lou­den uu­dis­tuk­sia, jot­ta maa oli­si pa­rem­mas­sa kun­nos­sa tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Jos ta­lous oli­si huo­nos­sa kun­nos­sa, saa­vat de­ma­go­git en­tis­tä enem­män käyt­tö­voi­maa.

VUO­SI­TU­HAN­NEN alus­ta Eu­roo­pas­sa on uu­ti­soi­tu oi­ke­an lai­dan po­pu­lis­ti­puo­lu­ei­den nou­sus­ta kaut­ta maa­no­san. Maa toi­sen­sa jäl­keen on saa­nut po­liit­ti­sen jär­jes­tel­män osak­si räy­hä­hen­kiä, jot­ka ovat usein maa­han­muut­to- ja EU-vas­tai­sia.

Mikä on pe­rin­teis­ten mal­til­lis­ten voi­mien vas­taus po­pu­lis­miin?

Kak­si­puo­lu­e­jär­jes­tel­mis­sä niin Yh­dys­val­lois­sa kuin Iso-Bri­tan­ni­as­sa pe­rin­tei­set puo­lu­eet ei­vät ole ky­en­neet uu­siu­tu­maan hal­li­tus­ti. Agen­dan ovat sie­pan­neet puo­lu­ei­den si­säl­tä nous­seet ää­ri­lai­to­jen kan­nat­ta­jat.

EU­ROO­PAS­SA so­si­aa­li­de­mok­raa­tit ovat ku­ri­muk­ses­sa lä­hes kaik­ki­al­la. Lii­ke ei ole osoit­ta­nut ky­kyä uu­dis­tua. Po­pu­lis­tien po­la­ri­soi­mas­sa il­ma­pii­ris­sä men­nään koh­ti ää­ri­lai­to­ja niin va­sem­mal­le kuin oi­ke­al­le si­joit­tu­vis­sa puo­lu­eis­sa.

Po­pu­lis­min kas­vu­a­lus­ta kum­pu­aa eri­ar­voi­suu­des­ta tai ai­na­kin sen tun­tees­ta.

Vi­ha­po­lii­ti­kan pää­mää­rä on ih­mis­ryh­mien nos­tat­ta­mi­nen to­si­aan vas­taan. Eri­tyi­ses­ti vie­rail­la ih­mis­ryh­mil­lä pe­lot­te­lu on ol­lut tur­mi­ol­li­nen ja pro­pa­gan­dis­teil­la toi­mi­va tak­tiik­ka läpi his­to­ri­an.

LAA­JA si­vis­tys on ai­noa kes­tä­väs­ti toi­mi­va kei­no po­pu­lis­min vas­tus­ta­mi­seen. Pel­käl­lä me­nes­tyk­sek­kääl­lä ta­lous­po­li­tii­kal­la po­pu­lis­mia ei saa kit­ket­tyä. Tämä Kes­kus­tan­kin kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä. Yh­dys­val­to­jen ta­lous pors­kut­taa pa­rem­min kuin ai­koi­hin ja maa­han va­lit­tiin sil­ti hö­pö­pu­heis­ta tun­net­tu pre­si­dent­ti.

Jot­ta kes­ki­ken­tän mal­til­li­set voi­mat pär­jää­vät yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­ses­sa, vaa­di­taan niil­tä tai­toa. Po­pu­lis­min tiel­le ei pidä sor­tua, mut­ta po­pu­la­ri­soin­nin ky­kyä pi­tää ol­la.

Fak­to­jen pi­tää ol­la kun­nos­sa, mut­ta pa­ket­ti pi­tää tar­joil­la ym­mär­ret­tä­väs­ti. Kil­pai­lu­ky­ky, työl­li­syy­sas­te tai eu­roop­pa­lai­nen oh­jaus­jak­so ei­vät ker­ro ää­nes­tä­jil­le yh­tään mi­tään. Kou­lu­ruo­ka, työ­paik­ka ja met­sä eh­kä enem­män.

De­mok­ra­tia ma­kaa vas­tuul­lis­ten voi­mien har­teil­la. On mei­dän vas­tuul­la, et­tei­vät po­pu­lis­tit kaap­paa de­mok­ra­ti­aa.

 

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 16.11.2018

Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi Suomeen

11.2.2021

Kemiin investoidaan 1,6 miljardia euron biotuotetehtaaseen.

Lue lisää
Työtä kotiseudun hyväksi - olen ehdolla kuntavaaleissa

1.2.2021

Jo ennen kuin tulin mukaan politiikkaan, olin torniolainen. Ja jos joskus poliittinen toimintani päättyisi, niin kotini olisi silloinkin Torniossa. Täällä ovat sukujuureni, täällä olen saanut elää ja asua, vaikka viime vuosina olenkin viettänyt osan ajastani kansanedustajan tehtävien vuoksi Helsingissä. 

Jos toimintani Tornion kaupunginvaltuustossa voi edistää kotikaupunkini ja sen ihmisten etua ja kehitystä, niin olen velvollinen asettumaan ehdokkaaksi. Enkä ainoastaan velvollinen, vaan teen sen sydämen palosta.

Olen siis ehdolla tulevissa huhtikuun kuntavaaleissa. Haluan tehdä työtä minut kasvattaneen kotiseudun hyväksi, jos torniolaiset antavat minulle vaaleissa luottamuksen. Ratkaisu on jälleen äänestäjien käsissä.

Lue lisää
Korona laittaa rajankin testiin

22.10.2020

Korona on laittanut monen väylänvartisen elämän mullin mallin. Kevään sinnittely tiukkojen koronarajoitusen kanssa näyttää valitettavasti saavan nyt syksyllä jatkoa. Rauhallisen koronakesän jälkeen virus on lähtenyt taas isoissa kaupungeissa leviämään. Sieltä se etenee muuallekin. 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Meän Torniolaaksossa 22.10.2020

Lue lisää
Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Puoliväliriihessä päätökset 30 000 työllisestä lisää - talouden vakauttamisesta parlamentaarinen näkemys

7.10.2020

Arvoisa puhemies,

Me päättäjät voimme toimia nyt kahdella tavalla.

Voimme joko luoda koteihin toivoa ja varmuutta, tai lisätä huolta ja epävarmuutta.

Keskusta sanoo: Kyllä Suomi selviytyy.Lue koko puheenvuoro: 

Lue lisää
Pääkaupunkien yhteistyötä rajaseutujen ratkaisuille

30.9.2020

"Länsi- ja pohjoisrajan ihmiset ovat joutuneet korona-aikana poikkeuksellisen paineen keskelle. Monen rajalla elävän elämänpiiri puolittui, kun tavanomaisille asioille ei voinutkaan kuukausiin lähteä Ruotsiin tai Norjaan.

 

Koronan hellittäessä sisärajavalvontaa lievennettiin, mutta epidemian jälleen voimistuessa Pohjoismaissa sisärajavalvonta on tällä viikolla palannut myös Suomen ja Ruotsin sekä Norjan välisille rajoille."

Kirjoitus on alunperin julkaistu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 30.9.2020. Lue lisää klikkaamalla. 

Lue lisää
Lue Katrin Yhteinen Keskusta -kirja tästä

3.9.2020

Vaikka Keskusta on ”tunnepuolue”, se ei saa kuitenkaan olla ”tunnelmointipuolue”. Kauniiden, mutta sisällöttömien vertauskuvien ja itsestään selvien latteuksien toistelulla emme pääse eteenpäin. Meillä täytyy olla selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet.

Kerron näistä tavoitteista oheisessa pamfletissa. 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Meitä on monenlaisia. Asutaan eri paikossa. Elämäntilanteet vaihtelevat. Arvostin Katrissa sitä, että hän pysähtyy aidosti kuuntelemaan jokaista ja haluaa tehdä politiikkaa, jossa kaikki ovat yhtä tärkeitä."