11.5.2018

Naapureiden vilkuilu ei auta keskustaa – oma peli ratkaisee

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 11.5.2018

Mitä eroa on esi­tyk­sil­lä eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­ses­ta 100 eu­rol­la ja 37 eu­ron ko­ro­tuk­ses­ta ta­kuu­e­läk­kee­seen? Tai mitä eroa on opin­to­ra­han nos­ta­mi­sel­la sa­doil­la eu­roil­la ja mel­kein vii­den­kym­pin op­pi­ma­te­ri­aa­li­li­säl­lä?

Niil­lä on muu­ta­kin eroa kuin sum­mat. Edel­li­set ovat lu­pauk­sia, jäl­kim­mäi­set myös to­sie­lä­mäs­sä to­teu­tu­nei­ta pa­ran­nuk­sia.

ETEN­KIN SDP on läh­te­nyt ha­ke­maan kis­san­ko­koi­sia ot­si­koi­ta ele­fant­ti­lu­pauk­sil­la.

Mei­dän ta­pam­me on ol­lut toi­nen; vä­hem­män lu­pauk­sia, mut­ta konk­reet­ti­sia edis­tyk­siä sa­mois­sa asi­ois­sa.

Kat­teet­to­mat vaa­li­lu­pauk­set ovat vaa­ral­li­sia. Niil­lä voi voit­taa vaa­lit, mut­ta jos lu­pauk­sia ei pys­ty to­teut­ta­maan, ra­pau­tuu po­li­tii­kan us­kot­ta­vuus.

KES­KUS­TA on päät­tä­nyt hal­li­tuk­ses­sa muun mu­as­sa kaik­kein pie­nim­pien van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ho­jen ko­rot­ta­mi­ses­ta työ­mark­ki­na­tu­en ta­sol­le.

Ko­ro­tus on 83 eu­roa kuu­kau­des­sa. Pie­ni­tu­loi­sel­le se on suu­ri sum­ma kuk­ka­roon.

Edel­li­nen hal­li­tus ko­rot­ti kyl­lä työt­tö­myys­tur­vaa, mut­ta ei aut­ta­nut kai­kis­ta pie­ni­tu­loi­sim­pien pe­rus­tur­val­la elä­vien ti­lan­net­ta.

Vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­set saa­vat jat­kos­sa lu­kio- ja am­mat­ti­kou­lu­kir­joi­hin 46 eu­ron kuu­kau­sit­tai­sen tuen.

Kai­kis­ta pie­nin­tä ta­kuu­e­lä­ket­tä on ko­ro­tet­tu kol­me ker­taa. Mel­kein ker­ran vuo­des­sa. Edel­li­nen hal­li­tus ei ko­rot­ta­nut sitä ker­taa­kaan.

SDP:N avauk­sia on kri­ti­soi­tu eten­kin ko­koo­muk­ses­ta. Kan­nat­tai­si vil­kais­ta omaa his­to­ri­aa.

Kun­ta­vaa­lien al­la ko­koo­mus esit­ti mak­su­ton­ta var­hais­kas­va­tus­ta kai­kil­le.

Pie­ni­tu­loi­set ovat mak­suis­ta va­pau­tet­tu­ja, mut­ta ko­koo­mus esit­ti siis myös kaik­kein suu­ri­tu­loi­sim­mil­le sa­maa. Hin­nak­si Kun­ta­liit­to ar­vi­oi noin mil­jar­di eu­roa.

SDP:N tä­hä­nas­ti­set vaa­li­lu­pauk­set ja hal­li­tuk­sen te­ke­mien sääs­tö­toi­mien vas­tus­ta­mi­set nos­tai­si­vat val­ti­on ve­la­no­ton Stub­bin-Rin­teen hal­li­tuk­sen lu­ke­miin eli 7–8 mil­jar­diin eu­roon.

Nyt vel­kaa on saa­tu pai­net­tua rei­luun mil­jar­diin. Pa­lai­sim­me si­ni­pu­na­voi­min läh­tö­ruu­tuun.

EN kri­ti­soi mui­ta puo­lu­ei­ta, ku­kin ve­tää tyy­lil­lään. Lu­paus­ten vai­ku­tuk­set tu­lee kui­ten­kin ar­vi­oi­da.

Naa­pu­rei­den vil­kui­lu ei kes­kus­taa au­ta. Mei­dän on saa­ta­va aloi­te omiin kä­siin.

Hal­li­tus on kes­kus­ta­joh­toi­nen, mut­ta kes­kus­ta ei ole yh­tä kuin hal­li­tus. Kes­kus­ta on pal­jon enem­män.

AAT­TEEL­LI­NEN puo­lue- ja jär­jes­tö­työ on ai­noa kei­no, jon­ka kaut­ta voim­me uu­dis­tua.

Tämä ta­pah­tuu vain ja ai­no­as­taan ker­to­mal­la sel­ke­äs­ti, mi­ten viem­me Suo­mea eteen­päin seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la.

Kes­kus­tal­la on pa­ri­kym­men­tä eri oh­jel­ma­työ­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa tu­le­vai­suu­den lin­jauk­sia.

Iso osa ryh­mis­tä muo­dos­tet­tiin avoi­men haun kaut­ta. Saim­me sa­to­ja, sa­to­ja ha­ke­muk­sia. Niin pal­jon, et­tä ryh­miä oli­si voi­nut pe­rus­taa tup­las­ti enem­män.

TU­LE­VIA lin­jauk­sia val­mis­te­le­vat sa­dat ih­mi­set täs­sä kan­san­liik­kees­sä. Jat­ku­vas­ti pi­tää pys­tyä osal­lis­tu­maan.

Ih­mi­set tu­le­vat kes­kus­taan muut­taak­seen maa­il­maa. Kes­kus­tan pi­tää tar­jo­ta sii­hen väy­lä.

Kan­san­lii­ke ker­too it­se, min­kä­lais­ta on tu­le­vai­suu­den alu­e­po­li­tiik­ka, luon­non mo­ni­muo­toi­suus, työ­e­lä­män mur­ros, si­vis­tys ja mo­net muut.

Tämä ei ole yh­den mie­hen show. Tämä on kes­kus­ta.

Vihreä apilalippu korkealle, kuntavaalit odottavat!

13.6.2020

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin puhe puoluevaltuustossa Helsingissä 13.6.2020.

 

Koko maan kehittäminen on asia, joka erottaa Keskustaa ratkaisevalla tavalla muista puolueista. Toki Keskusta on kokonaisuus. Alueellisuuteen yhdistyy sosiaalireformistinen linja, joka tukee vahvaa perusturvaa ja , jokaisen mahdollisuuksia. Köyhän asiaa on elinikäinen oppiminen. 

Ja kun tähän yhdistää vielä vihreyden, on keskustan kolmio valmis. 

Lue lisää
Keskustan puoluekokous valitsee puheenjohtajan - olen käytettävissä

6.6.2020

Haluan jatkossakin Keskustan puheenjohtajana edistää koko Suomen tasapainoista kehittämistä. Myös tulevassa sote-ratkaisussa keskustalainen palveluja asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta puolustava linja täytyy saada vahvasti näkymään. Ihmisläheinen, keskustalainen vaihtoehto eheyttää ja kiinteyttä suomalaista yhteiskuntaa. Mutta meidän oma järjestöväkemme tarvitaan täysipainoisesti mukaan tähän työhön.

Lue lisää
Koko Suomi liikkeelle

2.6.2020

Tähän asti talouspolitiikan ensisijaisena tavoitteena on ollut akuuttiin kriisin vastaaminen sekä ihmisten ja yritysten kannatteleminen yli pahimman. Nyt Suomen avautuessa haluamme tukea yhteiskunnan ja talouden elpymistä, vahvistaa luottamusta tulevaan.

Hallituksen tänään sopimassa yhteensä 5,5 miljardin euron elvytyslisätalousarviossa on kysymys siitä, että koko Suomi laitetaan jälleen liikkeelle. Tuemme Suomen palaamista takaisin kasvun tielle ja teemme valintoja, jotka tukevat maamme jälleenrakentamista koronan jälkeisessä ajassa.
 

Lue lisää
"Toivomme molemmat, että tilanne normalisoituisi mahdollisimman nopeasti ja pääsisimme taas elämään ilman näitä puomeja"

24.5.2020

Hallituksen tavoite on minimoida koronatartunnat. Näin on toki kaikkien kulkutautien osalta, vaikka joku muuta väittäisikin.

Tapaan tässä haaparantalaista kansanedustajakollegaani Ida Karkiaista. Kävimme tilannetta läpi poikkeuksellisesti ja aivan kirjaimellisesti rajan yli. Kaksoiskaupunkimme keskellehän on pystytetty raja, mikä tuntuu omituiselta.

Lue lisää
Eurooppa-politiikassa on noussut viime päivänä keskusteluun

22.5.2020

Eurooppa-politiikassa on noussut viime päivänä keskusteluun Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin esitys 500 miljardin euron suuruiseksi EU:n elpymisrahastoksi. Elpymisrahaston kautta annettaisiin mahdollisesti suoria avustuksia jäsenmaille.

Suomi ottaa asiaan virallisesti kantaa, kun saamme eteemme selkeän ja konkreettisen esityksen Euroopan komissiolta. Sellaista ei ole vielä olemassa.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri Kulmuni on nuori, älykäs, reipas ja kielitaitoinen 'jalat maassa' olevan Peräpohjolan tyttö. Hän nousi viime eduskuntavaaleissa varakansanedustajaksi 23-vuotiaana, se kertoo paljon hänen osaamisestaan ja luottamuksesta. Katrin tuntien hän on yhteistyökykyinen ja ottaa huomioon myös muiden mielipiteet."