11.5.2018

Naapureiden vilkuilu ei auta keskustaa – oma peli ratkaisee

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 11.5.2018

Mitä eroa on esi­tyk­sil­lä eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­ses­ta 100 eu­rol­la ja 37 eu­ron ko­ro­tuk­ses­ta ta­kuu­e­läk­kee­seen? Tai mitä eroa on opin­to­ra­han nos­ta­mi­sel­la sa­doil­la eu­roil­la ja mel­kein vii­den­kym­pin op­pi­ma­te­ri­aa­li­li­säl­lä?

Niil­lä on muu­ta­kin eroa kuin sum­mat. Edel­li­set ovat lu­pauk­sia, jäl­kim­mäi­set myös to­sie­lä­mäs­sä to­teu­tu­nei­ta pa­ran­nuk­sia.

ETEN­KIN SDP on läh­te­nyt ha­ke­maan kis­san­ko­koi­sia ot­si­koi­ta ele­fant­ti­lu­pauk­sil­la.

Mei­dän ta­pam­me on ol­lut toi­nen; vä­hem­män lu­pauk­sia, mut­ta konk­reet­ti­sia edis­tyk­siä sa­mois­sa asi­ois­sa.

Kat­teet­to­mat vaa­li­lu­pauk­set ovat vaa­ral­li­sia. Niil­lä voi voit­taa vaa­lit, mut­ta jos lu­pauk­sia ei pys­ty to­teut­ta­maan, ra­pau­tuu po­li­tii­kan us­kot­ta­vuus.

KES­KUS­TA on päät­tä­nyt hal­li­tuk­ses­sa muun mu­as­sa kaik­kein pie­nim­pien van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ho­jen ko­rot­ta­mi­ses­ta työ­mark­ki­na­tu­en ta­sol­le.

Ko­ro­tus on 83 eu­roa kuu­kau­des­sa. Pie­ni­tu­loi­sel­le se on suu­ri sum­ma kuk­ka­roon.

Edel­li­nen hal­li­tus ko­rot­ti kyl­lä työt­tö­myys­tur­vaa, mut­ta ei aut­ta­nut kai­kis­ta pie­ni­tu­loi­sim­pien pe­rus­tur­val­la elä­vien ti­lan­net­ta.

Vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­set saa­vat jat­kos­sa lu­kio- ja am­mat­ti­kou­lu­kir­joi­hin 46 eu­ron kuu­kau­sit­tai­sen tuen.

Kai­kis­ta pie­nin­tä ta­kuu­e­lä­ket­tä on ko­ro­tet­tu kol­me ker­taa. Mel­kein ker­ran vuo­des­sa. Edel­li­nen hal­li­tus ei ko­rot­ta­nut sitä ker­taa­kaan.

SDP:N avauk­sia on kri­ti­soi­tu eten­kin ko­koo­muk­ses­ta. Kan­nat­tai­si vil­kais­ta omaa his­to­ri­aa.

Kun­ta­vaa­lien al­la ko­koo­mus esit­ti mak­su­ton­ta var­hais­kas­va­tus­ta kai­kil­le.

Pie­ni­tu­loi­set ovat mak­suis­ta va­pau­tet­tu­ja, mut­ta ko­koo­mus esit­ti siis myös kaik­kein suu­ri­tu­loi­sim­mil­le sa­maa. Hin­nak­si Kun­ta­liit­to ar­vi­oi noin mil­jar­di eu­roa.

SDP:N tä­hä­nas­ti­set vaa­li­lu­pauk­set ja hal­li­tuk­sen te­ke­mien sääs­tö­toi­mien vas­tus­ta­mi­set nos­tai­si­vat val­ti­on ve­la­no­ton Stub­bin-Rin­teen hal­li­tuk­sen lu­ke­miin eli 7–8 mil­jar­diin eu­roon.

Nyt vel­kaa on saa­tu pai­net­tua rei­luun mil­jar­diin. Pa­lai­sim­me si­ni­pu­na­voi­min läh­tö­ruu­tuun.

EN kri­ti­soi mui­ta puo­lu­ei­ta, ku­kin ve­tää tyy­lil­lään. Lu­paus­ten vai­ku­tuk­set tu­lee kui­ten­kin ar­vi­oi­da.

Naa­pu­rei­den vil­kui­lu ei kes­kus­taa au­ta. Mei­dän on saa­ta­va aloi­te omiin kä­siin.

Hal­li­tus on kes­kus­ta­joh­toi­nen, mut­ta kes­kus­ta ei ole yh­tä kuin hal­li­tus. Kes­kus­ta on pal­jon enem­män.

AAT­TEEL­LI­NEN puo­lue- ja jär­jes­tö­työ on ai­noa kei­no, jon­ka kaut­ta voim­me uu­dis­tua.

Tämä ta­pah­tuu vain ja ai­no­as­taan ker­to­mal­la sel­ke­äs­ti, mi­ten viem­me Suo­mea eteen­päin seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la.

Kes­kus­tal­la on pa­ri­kym­men­tä eri oh­jel­ma­työ­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa tu­le­vai­suu­den lin­jauk­sia.

Iso osa ryh­mis­tä muo­dos­tet­tiin avoi­men haun kaut­ta. Saim­me sa­to­ja, sa­to­ja ha­ke­muk­sia. Niin pal­jon, et­tä ryh­miä oli­si voi­nut pe­rus­taa tup­las­ti enem­män.

TU­LE­VIA lin­jauk­sia val­mis­te­le­vat sa­dat ih­mi­set täs­sä kan­san­liik­kees­sä. Jat­ku­vas­ti pi­tää pys­tyä osal­lis­tu­maan.

Ih­mi­set tu­le­vat kes­kus­taan muut­taak­seen maa­il­maa. Kes­kus­tan pi­tää tar­jo­ta sii­hen väy­lä.

Kan­san­lii­ke ker­too it­se, min­kä­lais­ta on tu­le­vai­suu­den alu­e­po­li­tiik­ka, luon­non mo­ni­muo­toi­suus, työ­e­lä­män mur­ros, si­vis­tys ja mo­net muut.

Tämä ei ole yh­den mie­hen show. Tämä on kes­kus­ta.

Puheenvuoro: Keskustan puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous

8.12.2019

"Keskustalle kaikista tärkeintä on suomalaisten arki. Tavallisten, kovaa työtä tekevien miesten ja naisten arki. Heidän arki, jotka eivät vielä töihin ole päässeet. Arjen kysymykset, joita ihmiset miettivät kahvipöydissään. Niihin kysymyksiin Keskustan pitää antaa vastauksia. Vastauksia siitä, että kuoppaiset tiet saadaan korjattua. Lohtua työttömälle, että töihin kyllä pääsee. Kannustusta sille yksinyrittäjälle, että hän kyllä jaksaa. Turvaa ikääntyviä vanhempiaan pohtivalle, että saavathan he varmasti hyvää hoivaa. Näissä arkisissa tavallisissa asioissa keskustan täytyy olla Suomen paras."

Lue lisää
Puheenvuoro: Keskustan puoluevaltuusto Kalajoella

23.11.2019

"Uskon, että kestävä uusi rakentuu koetellun vanhan päälle.
 

Kyllä tätä maata kantavat myös tästä eteenpäin suomalainen sisu ja sydän. Samasta yrittämisen ja välittämisen omintakeisesta ja ainutkertaisesta yhdistelmästä myös Keskusta on yli sata vuotta sitten syntynyt. "

Lue lisää
Elinkeinoministeri Kulmuni: Googlen päätökset kertovat, miten hyvä maa Suomi on investoinneille

20.9.2019

Googlen investointien olevan hieno asia Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle. Päätökset kertovat siitä, miten hyvä investointiympäristö Suomi on.

– Totta kai on hienoa, että Googlen toimitusjohtaja vierailee Suomessa ja vielä tällaisten hyvien uutisten kera, jotka edistävät digitalisaatiota ja samalla uusiutuvaa energiaa

Lue lisää
Katrin puhe luottamuksesta - puheenjohtajan ensimmäinen linjapuhe

12.9.2019

Katrin ensimmäisen linjapuheensa valintansa jälkeen. Keskustalle on vain yksi suunta - se on eteenpäin.

Lue lisää
1092 kertaa kiitos Suomen parhaille tukijoille

9.9.2019

Me teimme sen!

 

Katri Kulmuni on Keskustan uusi puheenjohtaja. 

 

Suuri kiitos kaikille mukanaolleille. Olemme Suomen paras tiimi. 

 

Tästä se lähtee. 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Tulen Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa tukemaan Katri Kulmunia. Keskusta tarvitsee nyt uutta intoa ja ennakkoluulottomuutta. Mielestäni Katri on nyt meille se valoisa vaihtoehto. Siksi Katri."