11.5.2018

Naapureiden vilkuilu ei auta keskustaa – oma peli ratkaisee

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 11.5.2018

Mitä eroa on esi­tyk­sil­lä eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­ses­ta 100 eu­rol­la ja 37 eu­ron ko­ro­tuk­ses­ta ta­kuu­e­läk­kee­seen? Tai mitä eroa on opin­to­ra­han nos­ta­mi­sel­la sa­doil­la eu­roil­la ja mel­kein vii­den­kym­pin op­pi­ma­te­ri­aa­li­li­säl­lä?

Niil­lä on muu­ta­kin eroa kuin sum­mat. Edel­li­set ovat lu­pauk­sia, jäl­kim­mäi­set myös to­sie­lä­mäs­sä to­teu­tu­nei­ta pa­ran­nuk­sia.

ETEN­KIN SDP on läh­te­nyt ha­ke­maan kis­san­ko­koi­sia ot­si­koi­ta ele­fant­ti­lu­pauk­sil­la.

Mei­dän ta­pam­me on ol­lut toi­nen; vä­hem­män lu­pauk­sia, mut­ta konk­reet­ti­sia edis­tyk­siä sa­mois­sa asi­ois­sa.

Kat­teet­to­mat vaa­li­lu­pauk­set ovat vaa­ral­li­sia. Niil­lä voi voit­taa vaa­lit, mut­ta jos lu­pauk­sia ei pys­ty to­teut­ta­maan, ra­pau­tuu po­li­tii­kan us­kot­ta­vuus.

KES­KUS­TA on päät­tä­nyt hal­li­tuk­ses­sa muun mu­as­sa kaik­kein pie­nim­pien van­hem­pain- ja sai­raus­päi­vä­ra­ho­jen ko­rot­ta­mi­ses­ta työ­mark­ki­na­tu­en ta­sol­le.

Ko­ro­tus on 83 eu­roa kuu­kau­des­sa. Pie­ni­tu­loi­sel­le se on suu­ri sum­ma kuk­ka­roon.

Edel­li­nen hal­li­tus ko­rot­ti kyl­lä työt­tö­myys­tur­vaa, mut­ta ei aut­ta­nut kai­kis­ta pie­ni­tu­loi­sim­pien pe­rus­tur­val­la elä­vien ti­lan­net­ta.

Vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­set saa­vat jat­kos­sa lu­kio- ja am­mat­ti­kou­lu­kir­joi­hin 46 eu­ron kuu­kau­sit­tai­sen tuen.

Kai­kis­ta pie­nin­tä ta­kuu­e­lä­ket­tä on ko­ro­tet­tu kol­me ker­taa. Mel­kein ker­ran vuo­des­sa. Edel­li­nen hal­li­tus ei ko­rot­ta­nut sitä ker­taa­kaan.

SDP:N avauk­sia on kri­ti­soi­tu eten­kin ko­koo­muk­ses­ta. Kan­nat­tai­si vil­kais­ta omaa his­to­ri­aa.

Kun­ta­vaa­lien al­la ko­koo­mus esit­ti mak­su­ton­ta var­hais­kas­va­tus­ta kai­kil­le.

Pie­ni­tu­loi­set ovat mak­suis­ta va­pau­tet­tu­ja, mut­ta ko­koo­mus esit­ti siis myös kaik­kein suu­ri­tu­loi­sim­mil­le sa­maa. Hin­nak­si Kun­ta­liit­to ar­vi­oi noin mil­jar­di eu­roa.

SDP:N tä­hä­nas­ti­set vaa­li­lu­pauk­set ja hal­li­tuk­sen te­ke­mien sääs­tö­toi­mien vas­tus­ta­mi­set nos­tai­si­vat val­ti­on ve­la­no­ton Stub­bin-Rin­teen hal­li­tuk­sen lu­ke­miin eli 7–8 mil­jar­diin eu­roon.

Nyt vel­kaa on saa­tu pai­net­tua rei­luun mil­jar­diin. Pa­lai­sim­me si­ni­pu­na­voi­min läh­tö­ruu­tuun.

EN kri­ti­soi mui­ta puo­lu­ei­ta, ku­kin ve­tää tyy­lil­lään. Lu­paus­ten vai­ku­tuk­set tu­lee kui­ten­kin ar­vi­oi­da.

Naa­pu­rei­den vil­kui­lu ei kes­kus­taa au­ta. Mei­dän on saa­ta­va aloi­te omiin kä­siin.

Hal­li­tus on kes­kus­ta­joh­toi­nen, mut­ta kes­kus­ta ei ole yh­tä kuin hal­li­tus. Kes­kus­ta on pal­jon enem­män.

AAT­TEEL­LI­NEN puo­lue- ja jär­jes­tö­työ on ai­noa kei­no, jon­ka kaut­ta voim­me uu­dis­tua.

Tämä ta­pah­tuu vain ja ai­no­as­taan ker­to­mal­la sel­ke­äs­ti, mi­ten viem­me Suo­mea eteen­päin seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la.

Kes­kus­tal­la on pa­ri­kym­men­tä eri oh­jel­ma­työ­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa tu­le­vai­suu­den lin­jauk­sia.

Iso osa ryh­mis­tä muo­dos­tet­tiin avoi­men haun kaut­ta. Saim­me sa­to­ja, sa­to­ja ha­ke­muk­sia. Niin pal­jon, et­tä ryh­miä oli­si voi­nut pe­rus­taa tup­las­ti enem­män.

TU­LE­VIA lin­jauk­sia val­mis­te­le­vat sa­dat ih­mi­set täs­sä kan­san­liik­kees­sä. Jat­ku­vas­ti pi­tää pys­tyä osal­lis­tu­maan.

Ih­mi­set tu­le­vat kes­kus­taan muut­taak­seen maa­il­maa. Kes­kus­tan pi­tää tar­jo­ta sii­hen väy­lä.

Kan­san­lii­ke ker­too it­se, min­kä­lais­ta on tu­le­vai­suu­den alu­e­po­li­tiik­ka, luon­non mo­ni­muo­toi­suus, työ­e­lä­män mur­ros, si­vis­tys ja mo­net muut.

Tämä ei ole yh­den mie­hen show. Tämä on kes­kus­ta.

Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi Suomeen

11.2.2021

Kemiin investoidaan 1,6 miljardia euron biotuotetehtaaseen.

Lue lisää
Työtä kotiseudun hyväksi - olen ehdolla kuntavaaleissa

1.2.2021

Jo ennen kuin tulin mukaan politiikkaan, olin torniolainen. Ja jos joskus poliittinen toimintani päättyisi, niin kotini olisi silloinkin Torniossa. Täällä ovat sukujuureni, täällä olen saanut elää ja asua, vaikka viime vuosina olenkin viettänyt osan ajastani kansanedustajan tehtävien vuoksi Helsingissä. 

Jos toimintani Tornion kaupunginvaltuustossa voi edistää kotikaupunkini ja sen ihmisten etua ja kehitystä, niin olen velvollinen asettumaan ehdokkaaksi. Enkä ainoastaan velvollinen, vaan teen sen sydämen palosta.

Olen siis ehdolla tulevissa huhtikuun kuntavaaleissa. Haluan tehdä työtä minut kasvattaneen kotiseudun hyväksi, jos torniolaiset antavat minulle vaaleissa luottamuksen. Ratkaisu on jälleen äänestäjien käsissä.

Lue lisää
Korona laittaa rajankin testiin

22.10.2020

Korona on laittanut monen väylänvartisen elämän mullin mallin. Kevään sinnittely tiukkojen koronarajoitusen kanssa näyttää valitettavasti saavan nyt syksyllä jatkoa. Rauhallisen koronakesän jälkeen virus on lähtenyt taas isoissa kaupungeissa leviämään. Sieltä se etenee muuallekin. 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Meän Torniolaaksossa 22.10.2020

Lue lisää
Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Puoliväliriihessä päätökset 30 000 työllisestä lisää - talouden vakauttamisesta parlamentaarinen näkemys

7.10.2020

Arvoisa puhemies,

Me päättäjät voimme toimia nyt kahdella tavalla.

Voimme joko luoda koteihin toivoa ja varmuutta, tai lisätä huolta ja epävarmuutta.

Keskusta sanoo: Kyllä Suomi selviytyy.Lue koko puheenvuoro: 

Lue lisää
Pääkaupunkien yhteistyötä rajaseutujen ratkaisuille

30.9.2020

"Länsi- ja pohjoisrajan ihmiset ovat joutuneet korona-aikana poikkeuksellisen paineen keskelle. Monen rajalla elävän elämänpiiri puolittui, kun tavanomaisille asioille ei voinutkaan kuukausiin lähteä Ruotsiin tai Norjaan.

 

Koronan hellittäessä sisärajavalvontaa lievennettiin, mutta epidemian jälleen voimistuessa Pohjoismaissa sisärajavalvonta on tällä viikolla palannut myös Suomen ja Ruotsin sekä Norjan välisille rajoille."

Kirjoitus on alunperin julkaistu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 30.9.2020. Lue lisää klikkaamalla. 

Lue lisää
Lue Katrin Yhteinen Keskusta -kirja tästä

3.9.2020

Vaikka Keskusta on ”tunnepuolue”, se ei saa kuitenkaan olla ”tunnelmointipuolue”. Kauniiden, mutta sisällöttömien vertauskuvien ja itsestään selvien latteuksien toistelulla emme pääse eteenpäin. Meillä täytyy olla selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet.

Kerron näistä tavoitteista oheisessa pamfletissa. 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Kuas se ottaa vastuun, ko Keskustan Tornion kunnallisjärjestön edustajia pyyethään Tornion nuorisoneuvoston tapahtumaan? atri. Kuas se tekkee simmaa, ko järjestethään Vihreävappu? Katri. Kuas soon AINA läsnä, ko kunnallisjärjestön johtokunnan möötejä piethään. Katri.."