5.10.2018

Maakuntien yliopistot muka virhe?

HEL­SIN­GIN yli­o­pis­ton uu­si reh­to­ri as­te­li edel­tä­jien­sä ja­lan­jäl­kiä Ylel­le an­ta­mas­saan haas­tat­te­lus­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti suun­ta oli taak­se­päin.

Reh­to­ri Jari Nie­me­län vies­ti oli, et­tä jos yli­o­pis­to­jen pe­rus­ra­hoi­tus ei kas­va, täy­tyy pie­nim­piä kor­ke­a­kou­lu­ja lait­taa kiin­ni.

Täs­sä ei ole si­nän­sä mi­tään uut­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­to on tain­nut vas­tus­taa use­am­man­kin kor­ke­a­kou­lun pe­rus­ta­mis­ta.

Il­man suu­ria pon­nis­te­lua oli­si­vat jää­neet yli­o­pis­tot pe­rus­ta­mat­ta Tam­pe­reel­le, Ou­luun, Jo­en­suu­hun, Kuo­pi­oon, Lap­peen­ran­taan, Vaa­saan tai Ro­va­nie­mel­le.

On­nek­si kes­kus­ta ei ai­koi­naan aris­tel­lut. Yli­o­pis­to­hank­keis­sa pai­net­tiin pääl­le, ei luo­vu­tet­tu ja vii­mein on­nis­tut­tiin.

HEL­SIN­GIN yli­o­pis­ton uu­si reh­to­ri as­te­li edel­tä­jien­sä ja­lan­jäl­kiä Ylel­le an­ta­mas­saan haas­tat­te­lus­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti suun­ta oli taak­se­päin.

Reh­to­ri Jari Nie­me­län vies­ti oli, et­tä jos yli­o­pis­to­jen pe­rus­ra­hoi­tus ei kas­va, täy­tyy pie­nim­piä kor­ke­a­kou­lu­ja lait­taa kiin­ni.

Täs­sä ei ole si­nän­sä mi­tään uut­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­to on tain­nut vas­tus­taa use­am­man­kin kor­ke­a­kou­lun pe­rus­ta­mis­ta.

Il­man suu­ria pon­nis­te­lua oli­si­vat jää­neet yli­o­pis­tot pe­rus­ta­mat­ta Tam­pe­reel­le, Ou­luun, Jo­en­suu­hun, Kuo­pi­oon, Lap­peen­ran­taan, Vaa­saan tai Ro­va­nie­mel­le.

On­nek­si kes­kus­ta ei ai­koi­naan aris­tel­lut. Yli­o­pis­to­hank­keis­sa pai­net­tiin pääl­le, ei luo­vu­tet­tu ja vii­mein on­nis­tut­tiin.

YM­PÄ­RI Suo­mea ole­vien yli­o­pis­to­jen edut ovat il­mei­set. Il­man yli­o­pis­to­ja oli­si­vat mo­nen Suo­men kol­kan re­surs­sit jää­neet va­jaa­käy­töl­le.

Pää­see­kö alu­eel­li­sel­la mal­lil­la sit­ten maa­il­man kär­keen?

Väi­tän, et­tä jos jol­lain, niin täl­lä. Olem­me vä­hä­vä­ki­nen kan­sa. Jos maa­il­mal­la pär­jääm­me, me­nes­tym­me ver­kos­toi­tu­mal­la mui­den mai­den huip­puo­saa­jien kans­sa.

Taan­noin Uni­ver­si­tas 21:n ver­kos­ton tut­ki­mus osoit­ti suo­ma­lai­sen kor­ke­a­kou­lu­lai­tok­sen ole­van maa­il­man te­hok­kain kan­san­tu­loon suh­teu­tet­tu­na. Sen mu­kaan suo­ma­lai­set am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut ja yli­o­pis­tot suo­riu­tu­vat jopa 20 pro­sent­tia te­hok­kaam­min kuin ta­lou­del­taan sa­man­ko­kois­ten mai­den jär­jes­tel­mät kes­ki­mää­rin.

Tämä osal­taan to­dis­taa, et­tei ky­kyä ver­kos­toi­tua kan­sain­vä­li­ses­ti rat­kai­se, on­ko sa­maan kam­puk­seen ah­det­tu nel­jä­tu­hat­ta vai nel­jä­sa­taa työn­te­ki­jää.

Etua kan­sain­vä­li­seen yh­teis­työ­hön voi­vat sitä vas­toin tuo­da kor­ke­a­kou­lu­jem­me si­jain­nit, eri­kois­tu­mi­nen ja kom­pak­ti kam­pus osaa­vi­ne tut­ki­joi­neen.

TAAK­SE kat­so­mi­sen si­jaan on men­tä­vä eteen­päin. It­se suun­tai­sin kat­set­ta myös am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lui­hin.

Mikä ai­ka­naan on on­nis­tut­tu te­ke­mään yli­o­pis­to­kau­pun­kien suh­teen, tu­li­si teh­dä nyt am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­paik­ka­kun­nil­le.

Mo­net am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen kam­puk­sis­ta si­jait­se­vat kau­pun­geis­sa, joi­den va­raan Suo­men te­ol­li­nen sel­kä­ran­ka ra­ken­tuu.

Vien­ti­te­ol­li­suu­des­ta elä­vät seu­tu­kau­pun­git tar­jo­a­vat to­sie­lä­män tes­ti­la­bo­ra­to­ri­on yri­tys­ten ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen yh­teis­työl­le.

Yh­teis­työn eh­do­ton edel­ly­tys on am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja yri­tys­ten alu­eel­li­nen lä­hei­syys.

On vai­kea ke­hit­tää vä­hä­pääs­töis­tä te­räs­tuo­tan­toa, te­ol­li­sen mit­ta­kaa­van puu­ker­ros­ta­lo­ja tai sul­jet­tuun ve­si­kier­toon pe­rus­tu­via kai­vok­sia, jos it­se tuo­tan­toa ja kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen osaa­mis­ta erot­ta­vat sa­dat ki­lo­met­rit. Seu­tu­kau­pun­kien pär­jää­mi­nen on suo­ma­lai­sen vien­ti­te­ol­li­suu­den ko­e­tin­ki­vi.

ME­NES­TY­VÄ ja uu­dis­tu­va suo­ma­lai­nen te­ol­li­suus on mei­dän kaik­kien etu, mut­ta se tar­vit­see ke­hit­ty­äk­seen pait­si am­mat­ti­lai­sia, myös kor­ke­aa kou­lu­tus­ta ja osaa­mis­ta. Sitä löy­tyy yli­o­pis­to­jen li­säk­si mitä suu­rim­mas­sa mää­rin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­ta.

Lii­an pit­kään on si­vuu­tet­tu vien­ti­sek­to­rin ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen vä­li­nen erot­ta­ma­ton yh­teys ja mer­ki­tys kan­san­ta­lou­del­lem­me. Tä­män soi­si nä­ky­vän kor­ke­a­kou­lu­po­li­tii­kas­sa.

 

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 5.10.2018.

Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi Suomeen

11.2.2021

Kemiin investoidaan 1,6 miljardia euron biotuotetehtaaseen.

Lue lisää
Työtä kotiseudun hyväksi - olen ehdolla kuntavaaleissa

1.2.2021

Jo ennen kuin tulin mukaan politiikkaan, olin torniolainen. Ja jos joskus poliittinen toimintani päättyisi, niin kotini olisi silloinkin Torniossa. Täällä ovat sukujuureni, täällä olen saanut elää ja asua, vaikka viime vuosina olenkin viettänyt osan ajastani kansanedustajan tehtävien vuoksi Helsingissä. 

Jos toimintani Tornion kaupunginvaltuustossa voi edistää kotikaupunkini ja sen ihmisten etua ja kehitystä, niin olen velvollinen asettumaan ehdokkaaksi. Enkä ainoastaan velvollinen, vaan teen sen sydämen palosta.

Olen siis ehdolla tulevissa huhtikuun kuntavaaleissa. Haluan tehdä työtä minut kasvattaneen kotiseudun hyväksi, jos torniolaiset antavat minulle vaaleissa luottamuksen. Ratkaisu on jälleen äänestäjien käsissä.

Lue lisää
Korona laittaa rajankin testiin

22.10.2020

Korona on laittanut monen väylänvartisen elämän mullin mallin. Kevään sinnittely tiukkojen koronarajoitusen kanssa näyttää valitettavasti saavan nyt syksyllä jatkoa. Rauhallisen koronakesän jälkeen virus on lähtenyt taas isoissa kaupungeissa leviämään. Sieltä se etenee muuallekin. 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Meän Torniolaaksossa 22.10.2020

Lue lisää
Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Puoliväliriihessä päätökset 30 000 työllisestä lisää - talouden vakauttamisesta parlamentaarinen näkemys

7.10.2020

Arvoisa puhemies,

Me päättäjät voimme toimia nyt kahdella tavalla.

Voimme joko luoda koteihin toivoa ja varmuutta, tai lisätä huolta ja epävarmuutta.

Keskusta sanoo: Kyllä Suomi selviytyy.Lue koko puheenvuoro: 

Lue lisää
Pääkaupunkien yhteistyötä rajaseutujen ratkaisuille

30.9.2020

"Länsi- ja pohjoisrajan ihmiset ovat joutuneet korona-aikana poikkeuksellisen paineen keskelle. Monen rajalla elävän elämänpiiri puolittui, kun tavanomaisille asioille ei voinutkaan kuukausiin lähteä Ruotsiin tai Norjaan.

 

Koronan hellittäessä sisärajavalvontaa lievennettiin, mutta epidemian jälleen voimistuessa Pohjoismaissa sisärajavalvonta on tällä viikolla palannut myös Suomen ja Ruotsin sekä Norjan välisille rajoille."

Kirjoitus on alunperin julkaistu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 30.9.2020. Lue lisää klikkaamalla. 

Lue lisää
Lue Katrin Yhteinen Keskusta -kirja tästä

3.9.2020

Vaikka Keskusta on ”tunnepuolue”, se ei saa kuitenkaan olla ”tunnelmointipuolue”. Kauniiden, mutta sisällöttömien vertauskuvien ja itsestään selvien latteuksien toistelulla emme pääse eteenpäin. Meillä täytyy olla selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet.

Kerron näistä tavoitteista oheisessa pamfletissa. 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Esiintymiskykyisen ja osaavan Katrin meriitit ovat riittävät Keskustan nostamiseksi uuteen alkiolaiseen kukoistukseensa."

Rönkkö Raimo Kalevi Rönkkö Raimo Kalevi
» Lue lisää kommentteja Katrista