22.8.2019

Keskustan käynnistettävä ohjelmatyö: tavoitteena löytää uusi tasapaino ihmisen ja luonnon välille

Keskustan tulee käynnistää pe­ri­aat­teel­li­nen kes­kus­te­lu ja oh­jel­ma­työ oman paik­kamme ja lin­jamme mää­rit­tä­mi­seksi suh­tees­sa ym­pä­ris­töön.

To­si­a­sia on, et­tä me tar­vit­sem­me luon­non­va­ro­ja jo ai­van ta­val­li­sen ar­jen su­ju­mi­sek­si. Tämä ei kui­ten­kaan oi­keu­ta ah­neu­teen ja riis­toon, vastuuttomuu­teen luon­toa koh­taan.

Yli­su­ku­pol­vi­suut­ta tar­vi­taan. Elä­mää ei voi - eikä tule - lo­pet­taa, sii­tä täy­tyy teh­dä kes­tä­vää.

Työn ta­voi­te on hy­väk­syt­tää kes­kus­te­lu­jen kaut­ta ra­ken­net­tu kes­kus­tan lin­ja Van­taan puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa. Ta­voit­tee­na ei voi ol­la enem­pää ei­kä vä­hem­pää, kuin löy­tää uu­si ta­sa­pai­no ih­mi­sen ja luon­non vä­lil­le.

Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­ra­has­to Sit­ra oli teh­nyt tut­ki­muk­sen, jon­ka mu­kaan joka nel­jäs al­le 30-vuo­ti­as ko­kee il­mas­to­ah­dis­tus­ta.

Vies­ti on va­ka­va ku­ten ai­kam­me suu­rin haas­te­kin il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, mut­ta ajat­te­len et­tä suur­ten asi­oi­den edes­sä ei saa vai­pua epä­toi­voon ja la­maan­tua.

Apa­ti­al­le ei saa an­taa ti­laa. Jos vai­vum­me toi­vot­to­muu­teen, em­me pys­ty rat­kai­se­maan nii­tä iso­ja haas­tei­ta, joi­ta edes­sä on.

EPÄ­TOI­VO täy­tyy ka­na­voi­da toi­min­nak­si ja toi­me­li­ai­suu­dek­si.

Jos Suo­mes­sa pys­ty­tään te­ke­mään maa­il­man luo­kan rat­kai­su­ja, kuin­ka pääs­tä ir­ti vaik­ka­pa fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta te­ol­li­sel­la ta­sol­la, on se val­ta­va lä­pi­mur­to.

Se oli­si asia, joka kiin­nos­taa epäi­le­mät­tä myös mui­ta te­ol­li­sia kes­kit­ty­miä.

KES­KUS­TA on sy­vän­vih­reä lii­ke. Ne­li­a­pi­lam­me on ai­na ol­lut vih­reä.

Rat­kai­sum­me yli­su­ku­pol­vi­suu­teen on ol­lut ta­sa­pai­no ym­pä­röi­vän luon­non kans­sa ja yrit­te­li­äi­syys.

Olem­me ai­na ot­ta­neet par­haan mah­dol­li­sen tek­nii­kan käyt­töön, us­ko­neet edis­tyk­seen ja tu­le­vai­suu­teen. Sitä me tar­vit­sem­me jäl­leen, et­tä voim­me tar­jo­ta rat­kai­su­ja vaik­ka­pa suu­reen haas­tee­seen il­mas­ton­muu­tok­ses­ta.

Kes­kus­tan täy­tyy käy­dä aat­teel­li­nen kes­kus­te­lu sii­tä, mikä on ih­mi­sen paik­ka maa­il­mas­sa suh­tees­sa ym­pä­röi­vään luon­toon, ym­pä­ris­töön.

Elämää ei voi lopettaa, siitä täytyy tehdä kestävää.

AI­ON eh­dot­taa pu­heen­joh­ta­ja­na, jos puo­lu­e­ko­kous mi­nut ni­mit­tää kan­ta­maan tätä vas­tuis­ta suu­rin­ta, et­tä kes­kus­ta käyn­nis­tää oman pe­ri­aat­teel­li­sen kes­kus­te­lun ja oh­jel­ma­työn oman paik­kan­sa ja lin­jan­sa mää­rit­tä­mi­ses­tä suh­tees­sa ym­pä­ris­töön.

To­si­a­sia on, et­tä me tar­vit­sem­me luon­non­va­ro­ja jo ai­van ta­val­li­sen ar­jen su­ju­mi­sek­si. Tämä ei kui­ten­kaan oi­keu­ta ah­neu­teen ja riis­toon, vas­tuut­to­muu­teen luon­toa koh­taan.

Yli­su­ku­pol­vi­suut­ta tar­vi­taan. Elä­mää ei voi lo­pet­taa, sii­tä täy­tyy teh­dä kes­tä­vää.

Työn ta­voi­te on hy­väk­syt­tää kes­kus­te­lu­jen kaut­ta ra­ken­net­tu kes­kus­tan lin­ja Van­taan puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa.

Tuon lin­jan ta­voit­tee­na ei voi ol­la enem­pää ei­kä vä­hem­pää, kuin löy­tää uu­si ta­sa­pai­no ih­mi­sen ja luon­non vä­lil­le.

PAL­JON pu­hu­taan sii­tä, et­tä kes­kus­tan tär­kein vas­tin­pa­ri on mil­loin pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa ja taas seu­raa­va­na päi­vä­nä vih­reis­sä.

Mie­les­tä­ni kui­ten­kin luo­mal­la vah­van kes­kus­ta­lai­sen lin­jan kes­kus­te­luun ih­mi­sen ja luon­non vä­li­ses­tä suh­tees­ta, me it­se mää­rit­te­lem­me oman paik­kam­me, ei ku­kaan muu.

Näin te­kee puo­lue ja po­liit­ti­nen lii­ke, jol­la on ter­ve it­se­tun­to ja vah­va us­ko omiin ar­voi­hin­sa ja omaan te­ke­mi­seen.

MAA­IL­MAL­TA ei löy­dy vie­lä esi­merk­kiä, mal­li­rat­kai­sua sii­tä, mi­ten ra­ken­ne­taan ym­pä­ris­tö-  ja il­mas­to­po­li­tii­kan täy­del­li­nen siir­ty­mä tur­val­li­seen tu­le­vai­suu­teen, sa­mal­la luo­den uut­ta työ­tä ja hy­vin­voin­tia

Rat­kai­su­ja ja toi­men­pi­tei­tä löy­tyy kui­ten­kin vain niin kau­an, kun il­mas­to­toi­mil­la on suo­ma­lais­ten laa­ja luot­ta­mus.

Suo­mi ei voi kan­taa koko maa­il­man mur­hei­ta, mut­ta oman osam­me teem­me. Ja sa­maa edel­ly­täm­me muil­ta.

Mei­dän on löy­det­tä­vä oma pol­kum­me it­se. As­kel as­ke­leel­ta. Jäl­leen ker­ran.

It­se us­kon, et­tä tämä pol­ku ra­ken­tuu ra­ken­ta­val­le kes­kus­te­lul­le, sii­tä syn­ty­väl­le luot­ta­muk­sel­le – ri­paus roh­keut­ta­kin tar­vi­taan.

KES­KUS­TAA tar­vi­taan täs­sä työs­sä. Par­haim­mil­laan kes­kus­ta oh­jaa yh­teis­kun­taa ja­ka­vat jän­nit­teet si­sään­sä.

Kan­nus­taa kes­kus­te­luun ja väit­te­lyyn ja kun ai­ka on, lo­pul­li­nen pää­tös teh­dään yh­des­sä kor­keim­pien kan­san­val­lan pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti.

Har­voin, jos kos­kaan kes­tä­vää rat­kai­sua on löy­ty­nyt ää­ri­pääs­tä tai kan­sa­kun­taa rik­ki re­pi­mäl­lä – päin­vas­toin.

Kan­sal­li­sen yh­te­näi­syy­den ra­ken­ta­mi­sek­si kes­kus­taa tar­vi­taan näyt­tä­mään uut­ta suun­taa Suo­mel­le, joka pi­tää jo­kai­sen mu­ka­na luo­mal­la tu­le­vai­suu­den täyn­nä rat­kai­su­ja ja toi­voa pa­rem­mas­ta. Ei­kös täs­tä poh­jim­mil­taan ole po­li­tii­kas­sa­kin kyse?

Luo­daan toi­voa, epä­toi­von si­jaan.

https://www.suomenmaa.fi/blogit/apilan-vihrea-ymparistopolitiikka-on-syvaa-tasapainoa-luonnon-kanssa-6.21.530929.1a565e647f

Kuntavaaliteemani

5.3.2021

Rajakaupunki on rikkautta, toimivat peruspalvelut ja hyvät yhteydet. Lue lisää ajatuksistani!

Lue lisää
Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi Suomeen

11.2.2021

Kemiin investoidaan 1,6 miljardia euron biotuotetehtaaseen.

Lue lisää
Työtä kotiseudun hyväksi - olen ehdolla kuntavaaleissa

1.2.2021

Jo ennen kuin tulin mukaan politiikkaan, olin torniolainen. Ja jos joskus poliittinen toimintani päättyisi, niin kotini olisi silloinkin Torniossa. Täällä ovat sukujuureni, täällä olen saanut elää ja asua, vaikka viime vuosina olenkin viettänyt osan ajastani kansanedustajan tehtävien vuoksi Helsingissä. 

Jos toimintani Tornion kaupunginvaltuustossa voi edistää kotikaupunkini ja sen ihmisten etua ja kehitystä, niin olen velvollinen asettumaan ehdokkaaksi. Enkä ainoastaan velvollinen, vaan teen sen sydämen palosta.

Olen siis ehdolla tulevissa huhtikuun kuntavaaleissa. Haluan tehdä työtä minut kasvattaneen kotiseudun hyväksi, jos torniolaiset antavat minulle vaaleissa luottamuksen. Ratkaisu on jälleen äänestäjien käsissä.

Lue lisää
Korona laittaa rajankin testiin

22.10.2020

Korona on laittanut monen väylänvartisen elämän mullin mallin. Kevään sinnittely tiukkojen koronarajoitusen kanssa näyttää valitettavasti saavan nyt syksyllä jatkoa. Rauhallisen koronakesän jälkeen virus on lähtenyt taas isoissa kaupungeissa leviämään. Sieltä se etenee muuallekin. 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Meän Torniolaaksossa 22.10.2020

Lue lisää
Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Puoliväliriihessä päätökset 30 000 työllisestä lisää - talouden vakauttamisesta parlamentaarinen näkemys

7.10.2020

Arvoisa puhemies,

Me päättäjät voimme toimia nyt kahdella tavalla.

Voimme joko luoda koteihin toivoa ja varmuutta, tai lisätä huolta ja epävarmuutta.

Keskusta sanoo: Kyllä Suomi selviytyy.Lue koko puheenvuoro: 

Lue lisää
Pääkaupunkien yhteistyötä rajaseutujen ratkaisuille

30.9.2020

"Länsi- ja pohjoisrajan ihmiset ovat joutuneet korona-aikana poikkeuksellisen paineen keskelle. Monen rajalla elävän elämänpiiri puolittui, kun tavanomaisille asioille ei voinutkaan kuukausiin lähteä Ruotsiin tai Norjaan.

 

Koronan hellittäessä sisärajavalvontaa lievennettiin, mutta epidemian jälleen voimistuessa Pohjoismaissa sisärajavalvonta on tällä viikolla palannut myös Suomen ja Ruotsin sekä Norjan välisille rajoille."

Kirjoitus on alunperin julkaistu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 30.9.2020. Lue lisää klikkaamalla. 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Tuen Katria puheenjohtajaksi, koska nyt on Keskustan muutoksen aika ja Katrilla on ehdottomasti parhaat mahdollisuudet toteuttaa todellinen muutos. Mitään juhlapuheita ja komeita lupauksia ei nyt tarvita, vaan oikeita tekoja. Katri on nuori ja innokas, mutta samalla myös osaava ja taitava. Lisäksi hän osaa ottaa huomioon myös muut ihmiset. Se on erinomaisen tärkeätä, koska yksin ei paraskaan mestari kauan pärjää."