22.2.2019

Keskusta on kotiseutujen puolue

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 22.2.2019.

Läh­din aka­naan mu­kaan yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, kos­ka ha­lu­sin, et­tä nuo­ril­la oli­si La­pis­sa elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Ha­lu­sin mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, eri­kois­kou­lu­ja ja vi­re­ää elä­mää. Ta­pah­tu­mia, tai­det­ta ja sä­pi­nää.

Jos­tain syys­tä aja­tel­laan, et­tä nämä liit­ty­vät lei­mal­li­ses­ti vain suu­rem­piin kau­pun­kei­hin.

Läh­din aka­naan mu­kaan yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, kos­ka ha­lu­sin, et­tä nuo­ril­la oli­si La­pis­sa elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Ha­lu­sin mo­ni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, eri­kois­kou­lu­ja ja vi­re­ää elä­mää. Ta­pah­tu­mia, tai­det­ta ja sä­pi­nää.

Jos­tain syys­tä aja­tel­laan, et­tä nämä liit­ty­vät lei­mal­li­ses­ti vain suu­rem­piin kau­pun­kei­hin.

Asuessani Pietarissa poh­din vä­lil­lä, mi­ten sa­man­lais­ta elä­mä­ni oli­kaan kuin ko­to­na La­pis­sa. Aa­mul­la kou­luun ja päi­vän päät­teek­si kau­pan kaut­ta ta­kai­sin ko­tiin. Il­lal­la tein ta­val­li­sia jut­tu­ja, kat­se­lin telk­ka­ria ja lai­toin ruo­kaa. Vii­kon­lop­pui­sin näin ka­ve­rei­ta ja kä­vim­me kä­ve­lyl­lä.

Vaih­to­eh­tois­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa oli val­ta­vas­ti, mut­ta lop­pu­vii­mein elä­mä pyö­rii ai­na ai­ka sa­man­kal­tais­ten asi­oi­den ym­pä­ril­lä: ko­din, työn ja va­paa-ajan.

Parjaajat vi­noi­le­vat kes­kus­tan kai­va­van ai­na ra­haa maa­kun­tien tei­hin ja sil­ta­rum­pui­hin. Tot­ta­han toki, niin­hän te­ke­vät kaik­ki luot­ta­mus­hen­ki­löt, mis­tä ta­han­sa he ovat­kaan. Ih­mi­set te­ke­vät työ­tä oman ko­ti­seu­tun­sa puo­les­ta, on se sit­ten isom­pi tai pie­nem­pi paik­ka.

Mi­nul­le kes­kus­ta­lai­suu­des­sa on ai­na ol­lut kyse ni­me­no­maan oman ko­ti­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­tä. Se on ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta.

Vai­kut­ta­mis­ta oman ko­ti­kort­te­lin­sa pal­ve­lui­hin ja siis­tey­teen, oman ky­lä­tien kun­toon tai lä­hi­kau­pan va­li­koi­maan. Sii­hen, et­tä kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Ky­sy­mys on työs­tä oman ko­ti­seu­dun ja eli­nym­pä­ris­tön puo­les­ta.

Lä­hiyh­tei­sön roo­li on kes­kei­nen, asui­pa mis­sä ta­han­sa.

Yk­si­näi­syyt­tä voi ko­kea yh­tä lail­la kau­ka­na ki­lo­met­rien pääs­sä lä­him­mäs­tä naa­pu­ris­ta tai omas­sa asun­nos­sa ker­ros­ta­lon kes­kel­lä. Yk­si­näi­syys ei kat­so fyy­sis­tä si­jain­tia, se on riip­pu­vai­nen sii­tä, on­ko löy­tä­nyt elä­mään­sä ih­mi­siä, ke­nen kans­sa ja­kaa sitä.

Keskustan kil­pai­li­jat mät­ki­vät mie­lel­lään mei­tä muis­tut­ta­mal­la, mi­ten kau­pun­gis­tu­mi­nen on me­gat­ren­di. Ih­mi­set asu­vat siel­lä mis­sä ha­lu­a­vat ja mis­tä löy­tä­vät sii­hen par­haat edel­ly­tyk­set.

Moni ha­lu­ai­si eh­kä asua lap­suu­den ko­ti­seu­dul­laan, lä­hel­lä ikään­ty­viä van­hem­pia, mut­ta työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat useil­le vaa­ti­mat­to­mia. Moni nuo­ri taas odot­taa malt­ta­mat­to­ma­na het­keä, jol­loin pää­se ko­ti­seu­dul­ta suu­rem­piin ym­py­röi­hin.

Keskustassa minulle on ol­lut tär­kein­tä, et­tä em­me ar­vo­ta tois­ten taus­to­ja. Jo­kai­nen ko­ti­seu­tu on kul­le­kin kai­kis­ta rak­kain lä­hiyh­tei­sö. Oli se sit­ten kau­niil­la ker­ros­ta­loil­la täy­tet­tyä pää­kau­pun­gin kau­pun­gi­no­saa, yh­den ka­dun mit­tai­nen kun­ta­kes­kus tai jo­tain ai­van muu­ta.

Kes­kus­ta­lai­suu­des­sa on kyse hy­vän elä­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä, mis­sä ta­han­sa tai mis­tä ta­han­sa läh­tö­koh­dis­ta ih­mi­nen on­kaan. Eri­lais­ten alu­ei­den ym­mär­tä­mi­nen erot­taa mei­tä muis­ta puo­lu­eis­ta.

Jo­kai­nen po­lii­tik­ko on var­mas­ti sitä miel­tä, et­tä on läh­te­nyt vai­kut­ta­maan asi­oi­hin ih­mis­ten pa­rem­man tu­le­vai­suu­den toi­vos­sa.

Kes­kus­ta on kui­ten­kin ai­noa lii­ke, jos­sa ei ero­tel­la tai ar­vo­te­ta, mis­sä tuo hyvä elä­mä oli­si syy­tä elää. Ih­mi­nen päät­tää sen it­se, ja juu­ri sen kes­kus­ta ha­lu­aa mah­dol­lis­taa.

Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi Suomeen

11.2.2021

Kemiin investoidaan 1,6 miljardia euron biotuotetehtaaseen.

Lue lisää
Työtä kotiseudun hyväksi - olen ehdolla kuntavaaleissa

1.2.2021

Jo ennen kuin tulin mukaan politiikkaan, olin torniolainen. Ja jos joskus poliittinen toimintani päättyisi, niin kotini olisi silloinkin Torniossa. Täällä ovat sukujuureni, täällä olen saanut elää ja asua, vaikka viime vuosina olenkin viettänyt osan ajastani kansanedustajan tehtävien vuoksi Helsingissä. 

Jos toimintani Tornion kaupunginvaltuustossa voi edistää kotikaupunkini ja sen ihmisten etua ja kehitystä, niin olen velvollinen asettumaan ehdokkaaksi. Enkä ainoastaan velvollinen, vaan teen sen sydämen palosta.

Olen siis ehdolla tulevissa huhtikuun kuntavaaleissa. Haluan tehdä työtä minut kasvattaneen kotiseudun hyväksi, jos torniolaiset antavat minulle vaaleissa luottamuksen. Ratkaisu on jälleen äänestäjien käsissä.

Lue lisää
Korona laittaa rajankin testiin

22.10.2020

Korona on laittanut monen väylänvartisen elämän mullin mallin. Kevään sinnittely tiukkojen koronarajoitusen kanssa näyttää valitettavasti saavan nyt syksyllä jatkoa. Rauhallisen koronakesän jälkeen virus on lähtenyt taas isoissa kaupungeissa leviämään. Sieltä se etenee muuallekin. 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Meän Torniolaaksossa 22.10.2020

Lue lisää
Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Puoliväliriihessä päätökset 30 000 työllisestä lisää - talouden vakauttamisesta parlamentaarinen näkemys

7.10.2020

Arvoisa puhemies,

Me päättäjät voimme toimia nyt kahdella tavalla.

Voimme joko luoda koteihin toivoa ja varmuutta, tai lisätä huolta ja epävarmuutta.

Keskusta sanoo: Kyllä Suomi selviytyy.Lue koko puheenvuoro: 

Lue lisää
Pääkaupunkien yhteistyötä rajaseutujen ratkaisuille

30.9.2020

"Länsi- ja pohjoisrajan ihmiset ovat joutuneet korona-aikana poikkeuksellisen paineen keskelle. Monen rajalla elävän elämänpiiri puolittui, kun tavanomaisille asioille ei voinutkaan kuukausiin lähteä Ruotsiin tai Norjaan.

 

Koronan hellittäessä sisärajavalvontaa lievennettiin, mutta epidemian jälleen voimistuessa Pohjoismaissa sisärajavalvonta on tällä viikolla palannut myös Suomen ja Ruotsin sekä Norjan välisille rajoille."

Kirjoitus on alunperin julkaistu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 30.9.2020. Lue lisää klikkaamalla. 

Lue lisää
Lue Katrin Yhteinen Keskusta -kirja tästä

3.9.2020

Vaikka Keskusta on ”tunnepuolue”, se ei saa kuitenkaan olla ”tunnelmointipuolue”. Kauniiden, mutta sisällöttömien vertauskuvien ja itsestään selvien latteuksien toistelulla emme pääse eteenpäin. Meillä täytyy olla selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet.

Kerron näistä tavoitteista oheisessa pamfletissa. 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Keskusta tarvitsee valovoimaisen, vahvalta aatepohjalta puoluetta uuteen nousuun luotsaavan puheenjohtajan. Siksi Katri Kulmuni."